KİT’lerdeki sözleşmelilere Temmuz zammı

KİT'lerdeki sözleşmelilere Temmuz zammı

Reklamlar
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkanı, üyelerinin ücretlerine, 1 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zam oranı ve zamlı maaşlar:

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararını içeren tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu karar, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

YPK kararıyla, KİT’ler ve bağlı ortaklıkları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankalarında çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2010 yılında uygulanacak ücretler belirlendi.    

Buna göre, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretler tespit edildi. KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında, 2 sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerinde yüzde 2,62 artış yapıldı.

Sözleşmeli personelin temel ücretleri, temel ücret gruplarına ait en yüksek temel ücretleri aşamayacak ve sözleşme ücret tavanı ilk yarı için 3 bin 12 lirayı, ikinci yarı için ise 3 bin 12 liraya artış oranının uygulanmasıyla bulunacak tutarı geçemeyecek.

-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRET GRUPLARI-        

Temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretler ise şöyle:    

– Grup 1 (Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman, Uzman Tabip, Veteriner): En düşük temel ücret 1.564 TL, en yüksek  2 bin 476 TL.

– Grup 2 (Ajans Amiri, Amir, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı,  Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Laboratuar Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı, Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Teknik Öğretmen, Teknik Ressam, Teknisyen, Tercüman, Uzman, YHT Makinisti, AIM Memuru): En düşük temel ücret 1.381 TL, en yüksek 2 bin 152 TL.

– Grup 3 (AFTN Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni, Grafiker, Hemşire, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı (TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Vagon Teknisyeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Unvanları 4. Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri): En düşük temel ücret 1.287 TL, en yüksek 1.889 TL.

– Grup 4 (Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağıtıcı(PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi(TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, Hostes, İş Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru, Unvanları 5. Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri): En düşük temel ücret 1.203 TL, en yüksek 1.663 TL

– Grup 5 (Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Postacı):  En düşük temel ücret 1.154 TL, en yüksek 1.485 TL

-KAMU BANKALARI-        

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejiminin Düzenlenmesi ile ilgili KHK’nın geçici 9 ve ek 1. maddelerine tabi kuruluşlarla, bu KHK kapsamı dışında kalan KİT’ler ve bağlı ortaklıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun kapsamında olmayan kamu bankalarında çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücretleri yüzde 2,62 artırıldı.

Sözleşmeli ve kapsam dışı personele aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması, ”hiçbir şekilde” 1.183 TL’nin altında kalmayacak.

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 7 bin 40 TL, genel müdür yardımcıları için 6 bin 488 TL, diğer personel için 5 bin 389 TL, TPAO ve BOTAŞ Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 7 bin 40 TL, diğer personel için 5 bin 878 TL, TEMSAN, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’de genel müdürler için 6 bin 123 TL, diğer personel için 4 bin 595 TL, diğer kuruluşlarda, genel müdürler için 5 bin 510 TL, diğer personel için 4 bin 41 TL’den yüksek olamayacak.

Kuruluşlarda Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmak, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkisinde bulunacak.

-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜCRETLERİ-        

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine 1.653 TL net aylık ücret verilecek. Tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine de bu ücretin dörtte 3’ü tutarında net aylık ücret ödenecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan memurlara da 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer maaş tutarında ikramiye ödenecek.

Bu Karar kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerine, 1 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 2010 yılının ikinci yarısı için devlet memurlarına uygulanan artış oranı kadar artış yapılacak. Bütçe Kanununda devlet memurları için 2010’nun ikinci yarısında yüzde 2,5 zam öngörülmüştü. Enflasyon farkının yansıtılmasıyla memur maaşlarındaki artış oranı yüzde 3,59’a yükselmişti.

-EK ÖDEME-        

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı KHK’daki 2. cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile 527 sayılı KHK’nın 31. maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personele, pozisyon unvanları için belirlenen oranların en yüksek devlet memuru aylığına uygulanması sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme verilecek.

Pozisyon unvanları için tespit edilen oranlar şöyle:    

– Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, baş kontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman yüzde 68,

– Sağlık teknisyen yardımcısı yüzde 39,

– Diyetisyen, tekniker yüzde 34,

– Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan yüzde 33,

– Halı eksperi ve diğer unvanlar yüzde 28.

Bu ek ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

28 Temmuz Çarşamba 2010  ~ Ekonomi

POPÜLER ARAMALAR

Haberin Etiketleri: ypk kararları 2011 temmuz,ypk kararları temmuz 2011,kit avukat maaşları 2015,botaş maaş,tpao tekniker maaşları,botaş güvenlik görevlisi maaşları,kit tekniker maaşları,botaş maaşları,kit istatistikci maasi,botas guvenlik gorevlisi emekli maasi,kit muhendis maasi,teknik şef maaşı kit,tekniker sef maasi,temmuz kit maaslari,tpao avukat maaşı 2016,ypk kit kararı 2015,teknik şef maaşı,tcdd nin ypk kararları 2016,tcdd kit mühendis maaşları 2015,Tcdd işçi maaÅŸları,tcdd güvenlik grup şefleri hakkında en Son haberler,tcdd de koruma ve guvenlik sefi maaslari 2015,kiyi emniyeti tekniker maaslari,tpao bahcivan maasi,tpao başmühendis maaşi,ypk kit 2015 son dakika,ypk kararı botaş,YPK DA KİTLERDEKİ ÜCRET GRUPLARI yenisi,Ypk botaş,tpao uzman yardimcisi maas,tpao uzman maaşı 2014,tpao uzman maaşı,tpao teknisyen maaşları,tpao satın alma uzmanı maaşı,tpao memur maaş,tpao maaşları 2015,tpao maaş artış,tpao kit midir,tpao da maaş,kitlerdeki temel ucret 2016,kitlerdeki maaş,kıyı emniyet bas muhendis maasi,botaşta çalışan avukatların maaşları,botaş mühendis maaşları,botaş memur maaşları ne kadar,botaş işçi maaşları,botaş inşaat teknikeri maaşları,botaş avukatlarının maaşı,botaş avukat maaşları,botas uzman yardimcisi maas,botas tekniker masi,botas tekniker maaslari,botas memur maasl,Botas maaslari,botas guvenlikci maaslari,kıyı emniyeti genel müdürlüğü maaşları,Kıyı emniyeti kılavuz kaptan maaşı,kitlerde tekniker maaşları 2015,kitlerde teknik ogretmen,kitlerde tavan maaşı,kitlerde şef maaşı,kit uzman maaşları,kit sef maasi,kit saglik memuru maasi,kit posta dagitici maaslari,kit maaşları 2015,kit lerdeki sınıflar 2015 itabariyle son durum,Kit Kuruluşlarda müdür yardımcının ek göstersi kaçtır,Kit ile ilgili son ypk kararları,kit avukatlığı,kıyı emniyeti maaş,2016 tcdd son ypk kararları


Ekonomi    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,geleceğin meslekleri 2011,hava durumu 1 aylık,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,timurtaş hoca hangi cemaatten,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler sirin evler genelev numarasi,askerden firar ettim ne yapmalıyım,serap kunak vikipedi,Yaslı cıplakkadınresımlerı,askerde firar cezası,Urfada 2016 gubre desteğin ödemesi,konya toki 2016 başvuru,müge anlı şehriban cinayeti sonucu,TURBANLI SOKAKTA RESIMLER,cezaevleri af,oglak burcu erkegine nasıl davranılmalı,ziraat bankası didim eğitim ve dinlenme tesisleri,vadeli otomobil satan galeriler istanbul,turbanliciplak seksi resimleri,hafif göbekli erkekler nasıl giyinmeli,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,ciplak erkek kici fotolari,serap belet douillet kimdir,gelinsekshikayeleri,farklarin odenmesi ne demek,yaşlıların çıplak resimleri,güzel kadın resmi gerçek,türkiyenin kaç tane saldırı helikopteri var,burhan ataalp kimdir video
78