Doktorlara yapılacak “Sabit Ek Ödemeye” İlişkin Genelge

Reklamlar
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Doktorlara yapılacak “Sabit Ek Ödemeye” İlişkin (2010/53) sayılı Genelge yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Doktorlara yapılacak “Sabit Ek Ödemeye” İlişkin (2010/53) sayılı Genelge yayınlandı.

 

T.C.
SAĞLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı   : B.10.0.SGB.0.74.00.05/ 7.966                                                       02.08.2010
Konu : Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması
 
GENELGE2010/50
 
 
Bilindiği üzere 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi ile 209 sayılı Kanuna eklenen ek 3’üncü madde ile; Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 5’inci madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacağı, bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağı, bu madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarının, 5’inci madde kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak olan ek ödeme tutarından mahsup edileceği, bu maddeye göre yapılan ek ödemenin 5 inci madde kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki farkın geri alınmayacağı ve bu madde kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Yani Tam Gün Yasası ile, 209 sayılı Kanunun ek 3’üncü maddesinde sayılan tabipler ve diş tabiplerine katkılarına bağlı olmaksızın her ayın 15’inde ve döner sermaye kaynaklarından peşin olarak Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) yapılacaktır. Bu ödemeyle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1-        Döner Sermaye Sabit Ödemeleri (DSSÖ) işletmelerin döner sermaye gelirlerinden ve herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın her ayın 15’inde peşin olarak ödenecektir. İlk tam Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) 15 Ağustos 2010 tarihinde yapılacaktır.
2-        Döner Sermaye Sabit Ödeme (DSSÖ) sistemi ile Bakanlığımıza bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan; klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında Döner Sermaye Sabit Ödemesi (brüt) yapılacaktır.
3-        209 sayılı Kanunun 5’nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcıları, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri, pratisyen tabip ve diş tabipleri Döner Sermaye Sabit Ödeme (DSSÖ) uygulamasından faydalanamayacaklardır.
 
4-      Döner Sermaye Sabit Ödeme (DSSÖ) uygulamasına tabi olarak çalışanlara peşin olarak yapılacak Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ), aynı aya ilişkin katkılarından dolayı kendilerine tahakkuk eden döner sermaye (brüt) tutarından mahsup edilecektir. Tahakkuk eden döner sermaye miktarı, Döner Sermaye Sabit Ödemesinden (DSSÖ) fazla ise aradaki fark kadar ilgiliye ödeme yapılacak, Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ), kendilerine tahakkuk eden döner sermayeden fazla ise aradaki fark geri alınmayacaktır. Mahsuplaşma işlemi brüt tutarlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Yani;
 
Kendilerine Tahakkuk Eden Döner Sermaye > DSSÖ = Aradaki Fark Ödenir. Kendilerine Tahakkuk Eden Döner Sermaye < DSSÖ = Aradaki Fark Geri Alınmaz.
5-      Döner Sermaye Sabit Ödeme (DSSÖ) uygulamasına tabi olarak çalışanların izinli/raporlu (fiilen çalışmamakta) olması durumda kendilerine döner sermaye tahakkuk ettirilmemesine rağmen, ilgiliye peşin olarak Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) yapılmasına devam edilecek; ancak mahsuplaşma işlemi yapılmayacaktır.
 
Yine 5947 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek 3’üncü madde eklenerek 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar ile diğer kurumlardan vekaleten atama veya görevlendirme suretiyle Sağlık Bakanlığında görevlendirilenler hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı bulunanlardan; tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre kendilerine ödenen tutar üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave sigorta primine tabi tutulması hüküm altına alınmıştır. Böylece bu kapsamdaki kişilerin emeklilik maaşlarında artış yapılması sağlanmıştır. Buna göre; ilave olarak sigorta primine ait kesintilerin yapılmasına dair aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
1-İlave sigorta primi kesilmesine, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre Döner Sermaye Sabit Ödemesinin verileceği ilk aybaşı olan 15.08.2010 tarihinde başlanacaktır. 15.08.2010 tarihinden soma işe başlayacaklarda ise, işe başladıkları tarihi takip eden ilk aybaşı olarak ilgili aym 15 inden itibaren ilave sigorta primi uygulaması yapılacaktır.
2-İlave sigorta primi kesintisi için ayrı bir bildirge düzenlenecektir. Ancak, bu bildirgelerin verilmesi ve primlerin ödenmesinde genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
3-Bu Kanun ile getirilen ilave sigorta primi kesintisi; 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki tabip ve diş tabipleri İle tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara verilecek Döner Sermaye Sabit Ödemesi (DSSÖ) ile sınırlı olarak uygulanacak ve ilave sigorta primi tutarı sadece 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre verilecek Döner Sermaye Sabit Ödemesi tutarı üzerinden hesaplanacaktır.
4-5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı dışındaki tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara yapılacak olan döner sermaye sabit ödemelerinde de 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesi gereğince sigorta primi kesilmeye devam edilecektir.
5-Yapılacak ilave sigorta primi kesintilerinde, ilgililerin 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında (Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olmaya devam edenler) olması hali dikkate alınmaksızın herkes için 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre sigorta primine esas kazanç toplamı hesaplanacak ve hesaplanan bu tutar ile
ilave olarak sigorta primi kesintisine tabi tutulacak tutarın birlikte toplamının, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigorta primine esas kazanç üst sınırım geçmemesi gerekmektedir. Söz konusu üst tutarın geçildiği hallerde; Döner Sermaye Sabit Ödemesinin (DSSÖ) sigorta primine esas kazanç üst sınırım aşan kısmından ilave sigorta primi alınmayacaktır.
 
Ayrıca Tam gün yasası ile getirilen Döner Sermaye Sabit Ödemesi uygulaması (peşin Ödenen döner sermaye) 30/7/2010 tarihinde yürürlüğe gireceğinden ve Döner Sermaye Sabit Ödemesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağından;
 
İ- 30 Temmuz – 14 Ağustos 2010 tarihleri arasında (16 günlük) kist Döner Sermaye Sabit Ödemesi yapılacaktır.
2-    30 Temmuz – 14 Ağustos 2010 tarihleri arasında hesaplanacak 16 günlük kist Döner Sermaye Sabit Ödemesi tutarının, Temmuz 2010 ayma ait hesaplanacak döner sermaye ödemesinden mahsup edilmesi gerektiğinden, kist Döner Sermaye Sabit Ödemesinin, Temmuz ayı döner sermaye ek ödemesinden önce yapılması gerekmektedir.
3-    İlave sigorta primi kesilmesine, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre ek ödeme verilecek ilk aybaşında başlanacağından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (e) fıkrası kapsamındaki tabip ve diş tabipleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara kist olarak ödenecek Döner Sermaye Sabit Ödemesinden ilave SGK prim kesintisi yapılmayacaktır. Diğerleri için 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                                                                              
Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
 
 

 

 

Genelgenin Aslı İçin Tıklayınız

2 Ağustos Pazartesi 2010  ~ Sağlık


Sağlık    Kategorisindeki Diğer Haberler


POPÜLER ARAMALAR

aziz yıldırım serveti,su gibi adayları,gizli cekim pavyon kadinlari sapittilar mutlaka seyredin,peşinatsız taksitle araba,EMİNE ERDOĞAN İLETİŞİM,emir preldzic sevgilisi,hava durumu 1 aylık,geleceğin meslekleri 2011,Www gidatarim com,tansiyon neden düşer,www farkliulkuculuk com,timurtaş hoca hangi cemaatten,emine ülker tarhan kimdir,yeni açılan üniversiteler 2011,berk oktay öldümü,sümeyye erdoğan kaç yaşında,metok,seçim kağıtları,mayk taysın boks maçları,tansiyonu ne dengeler gül sunal kimdir,ayrancılarda kaza son dakika,kayseride yasayan suriyeli eskort telefonu,yeni ceza yasası 2016,geriye dönük bağkur tescili son dakika,istanbul tuzla tem de kaza,özel güvenlik yasası son dakika flaş,ilginç sıcak itiraf,pide ustası arayanlar son 24 saat,ev hanımı fotolar,sarı tutku öldü,köylü kiz ciplak foto,şirinevlerdeki genelevler,çagla büyük akçay çırılçıblak,cezaevlerine af varmı 2016 son dakika,emekli memura promosyon,çiftçi borçlarının ertelenmesi 2016,çagla büyük akçay çırılçıblak,hasret playboy,kilotsuz defileler,hasret playboy,galatasaray gidecekler listesi 2016,cezaevlerine af varmı 2016 son dakika,meslek lisesinin avantajları,mehmet özlü tümgeneral
80